Начало Начало Търсене Търсене e-mail e-mail
Потребителски достъп
User:
Pass: Аз съм член на РЛК БС
   › Регистрация   › Забравена Парола
История
Структура, Дружества
Ръководни органи
Устав на РКЛ
Кодекс проф. етика
Правила на ет.комисия
Устав на ССЛБ
Правила на РКЛ
Устав на БЛС
Закони, наредби,
постановления
НРД приложения
Нормативна база
Регионални форми
Медицинска литература
Курсове
Правна консултация
Лекарски кабинети
Болници
Връзка с нас
Полезни връзки
Банкова сметка на РЛК
Банкова сметка на ССЛ
НРД 2014
Редовни членове
Medical card - индивидуални карти за членове на РК на БЛС Бургас


Бургас
Добавена на: 21.10.2006, 16:33

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР
между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза па стоматолозите в-България Българския зъболекарски съюз, 2007 г.
Днес, г., в София между Националната здравноосигурителна каса, от една страна,
и, от друга страна,
Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите Р България Българския зъболекарски съюз
се сключи настоящият договор.
Този договор е национален, защото има действие на цялата територия на Република България.
Този договор е рамков, защото определя здравно-икономически, финансови, медицински, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска или стомотологнчпа дентална помощ.
Всички клаузи на този Национален рамков договор са в съответствие с действащото българско законодателство. Законите и подзаконовите нормативни актове в областта на здравеопазването, здравното осигуряване и свързаните с тях обществени отношения, с които е съобразен този НРД, са изброени в приложение № 1.
ОБЩА ЧАСТ
Глава първа ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР
Чл. 1. (1) Предмет на Националния рамков договор (НРД) са правата и задълженията по оказването на медицинска и стоматологична дентална помощ в рамките на чл. 55 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) на:
1. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);
2. Българския лекарски съюз (БЛС) и Съюза на етоматолозито в България (ССБ) Българския
зъболекарски съюз (БЗС);
3. изпълнителите на медицинска помощ (ИМП);
4. изпълнителите на стоматологични дентална помощ (ИДИ);
5. задължително здравноосигурените лица (ЗЗОЛ).
(2) Дейности за повишаване квалификацията на медицински специалисти не са предмет на НРД.
Глава втора ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО НРД
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса, която осъществява задължителното здравно осигуряване в България, има следните права и задължения по този договор:
1. възлага чрез сключване на договори с ИМП и ИСН ИДП оказването в полза на ЗЗОЛ на
медицинска и стоматолопрнш дентална помощ, договорена по вид, обхват, обем, качество и цена в
НРД;
2. осигурява равнопоставеност на ИМП и И€Н ИДП при сключване на договори с НЗОК Районна
Мравноеоигурнтелпа каса (РЗОК) за оказване на медицинска и стоматолог*гапа дентална помощ при
условията и по реда на НРД;
3. отказва сключване на договори за оказване на медицинска или стоматологична дентална
помощ с изпълнители на такава помощ, които не отговарят на условията, изискванията и реда за
сключване на договори, определени в закона и НРД;
4. упражнява контрол върху оказаната медицинска и стоматологична дентална помощ съгласно
ЗЗО и НРД;
5. упражнява контрол за спазване правата и задълженията на ЗЗОЛ;
6. изисква от ИМП и ИСП ИДП установената документация в сроковете, определени в НРД;
7. заплаща договорените в НРД обеми и цени на извършените и отчетени медицински дейности и
заплаша напълно или частично договорените в НРД цени на с том атол о г и ч 11 ите денталните дейности;
8. заплаща напълно или частично разрешени за употреба на територията на Република България
лекарства, медицински изделия и диетичните храни за специални медицински цели за домашно
лечение на заболявания на ЗЗОЛ, определени в Наредба №38 за определяне на списъка на
заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща
лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или
частично (ДВ, бр. 106 от 2004 г.);
9. договаря с аптеки условията и реда за отпускане и заплащане на лекарствата, медицинските
изделия и диетичните храни за специални медицински цели по т. 8;

10. поддържа и обработва регистрите и информацията, съдържащи се в информационната система
на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;
11. предоставя информация на ЗЗОЛ относно мерките за опазване и укрепване на здравето им;
12. предоставя при поискване информация по изпълнение на НРД на БЛС и С€Б БЗС;
13. осъществява съвместно наблюдение на вида, обема и качеството на оказваната медицинска и
стоматологнч-ш дентална помощ чрез РЗОК и експерти, посочени от регионалните структури на
БЛС и ССБ.
(2) Българският лекарски съюз и Съюзът -ш—стоматолозите—в—България Българският
зъболекарски съюз имат следните права и задължения по този договор:
1. представляват своите членове при сключване на НРД;
2. съдействат за спазването и прилагането на НРД от страна на ИМП и ЙОН ИДП;
3. участват чрез свои представители в арбитражните комисии при условията и по реда на чл. 73 и
75 ЗЗО;
4. предоставят при поискване информация на НЗОК по прилагането на НРД;

5. осъществяват съвместно наблюдение на качеството на оказваната медицинска и
стоматологична дентална помощ чрез РЗОК и регионалните структури на БЛС и ССБ БЗС;
6. ръководствата на БЛС, ССБ БЗС и НЗОК осъществяват съвместно наблюдение по
изпълнението на НРД;
7. защитават правата и интересите на ИМП и ИСП ИДП при сключване и изпълнение на договори
за оказване на медицинска и стоматологична дентална помощ с НЗОК с отделните изпълнители.
(3) Директорът на НЗОК съгласувано с управителния съвет (УС) на НЗОК заедно с председателя
на БЛС издават съвместно указания, инструкции и други към ИМП по прилагането и тълкуването на
НРД.
(4) Директорът на НЗОК съгласувано с УС на НЗОК заедно с упълномощени от €€Б БЗС лица
издават съвместно указания, инструкции и други към ИСП ИДП по прилагането и тълкуването на
НРД.
(5) Директорът на НЗОК издава указания, инструкции и други към РЗОК, ИМП и И€Н ИДП по
прилагането и тълкуването на НРД.
(6)
Глава трета ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Чл. 3. Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване на правата на ЗЗОЛ в съответствие с действащото законодателство в Република България.
Чл. 4. Всички ЗЗОЛ имат равни права и достъп при получаване на извънболнична и болнична медицинска и стоматологична дентална помощ независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 5. Задължително здравноосигурените лица, включително и в качеството им на пациенти, имат права и задължения съгласно действащото законодателство в Република България.
Чл. 5а С правата и задълженията ня ЗЗОЛ се ползват и лицата, за които се прилагат схемите за социална сигурност на ЕС, както и лицата, включени в международни спогодби за социално осигуряване, по конто Република България е страна.
Задължения на страните по НРД, както и на ИМП и М€П ИДП относно правата на ЗЗОЛ
Чл, 6. Страните по НРД, както и ИМП и ИСП ИДП са длъжни да спазват правата на ЗЗОЛ и да ги запознават с тях.
Чл. 7. Националната здравноосигурителна каса следи за съблюдава спазването на правата на ЗЗОЛ от страна на ИМП и И€Н ИДП чрез:
1. включвано установяване е на изисквания относно съдържанието на медицинската
документация, която е неразделна част от този НРД, па изисквания, гарантиращи спазване правата
на ЗЗОЛ;
2. приемане, разглеждане и изготвяне на мотивиран отговор на жалби, подадени от ЗЗОЛ до
НЗОК;
3. осъществяване на контрол по изпълнението на договорите с ИМП и ИСП ИДП.
Глава четвърта
ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА И СТОМАТОЛОГИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЗАПЛАЩАНА ОТ
НЗОК В ПОЛЗА НА ЗЗОЛ
Чл. 8. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за оказване на договорените в НРД по обеми и цени видове медицинска и стоматологично дентална помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО.
(2) Медицинската и стоматологичната денталната помощ по ал. 1 се определят като основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета наНЗОК(ДВ, бр. 112 от 2004 г.).
Чл. 9. Медицинската и стоматодогишшта денталната помощ по чл. 8, ал. 1 е:
1. първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП);
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), включваща: общомедицински
дейности; специализирани медицински дейности (СМД) н високоспециализирани медицински
дейности (ВСМД) по специалности; специализирани медико-диагностични изследвания (СМДИ) и
високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) по специалности;

3. извънболнична стоматологична дентална помощ, която включва първична извънболнична
стоматологична дентална помощ (ПИДП) и специализирана извънболнична стоматологична
дентална помощ (СИДП);
4. болнична помощ (БП), включваща: диагностика и лечение по клинични пътеки (КП) и
медицински изделия;
5. високоспециализирани медицински дейности (ВСМД), извършвани в болнични лечебни
заведения, лечебни заведения за СИМП с легла за краткосрочно наблюдение и лечение и диспансери
със стационар.
Глава пета ФИНАНСОВА РАМКА НА НРД
Чл. 10. (1) Финансовата рамка яя НРД съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2007 г., както следва:
1. за първична извъвболннчна медицинска помощ—115 945 хил. .ш.;
2. за специализирана извънболнична медицинска помош—116 162 хил. лв.;
3. за стоматологична дентална помощ— 61 516 хил. лв.;
4. за медико-диагностична дейност—55 621 хил. лв.;
5. за лекарствени средства лекарства за домашно лечение, медицински изделия н диетични
храни за специални медицински цели—282 150 хил. лв.;
6. за болнична медицинска помощ—639 206 хил. лв.;
7. други здраввоосигурнтелнн плащания—2 000 хил. лв.

(2) Във финансовата рамка по ал. 1, т. 6 се включват допълнително 114 794 хил. лв. от резерва по
смисъла на чл. 26 ЗЗО, които се разходват с решение на УС на НЗОК.
(3) Представители на НЗОК, БЛС и €€& БЗС извършват наблюдение и анализ на изпълнението на
бюджета на НЗОК за 2007 г. за здравноосигурителни плащания на тримесечен период.
Глава шеста
ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА И СТОМАТОЛОГИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ПО НРД
Чл. 11. (1) Изпълнители на извънболнична медицинска или стоматологична дентална помощ по НРД могат да бъдат:
1. лечебните заведения по чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения {ЗЛЗ), с изключение на
самостоятелните медико-технически лаборатории;
2. лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ към Министерския съвет, Министерството на
отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и
Министерството на транспорта, които осъществяват извънболнична помощ;
3. националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (33)—за
дейностите по чл. 23, ал. 1, т. 5 33.
(2) Договор за отделни дейности и изследвания от основния пакет СИМП с лечебни заведения за БП може да ое сключи при условие, че изпълнителите на СИМП, сключили договор с ШОК, не могат да задоволят здравните потребности на ЗЗОЛ•от-дсйпости по Наредба № 40 ча определяно па основния пакет от здршиш дейности, гарантиран от бюджета «а НЗОК, както следват
(2) Договор за дейности и/нли изследвания от пакетите по специалности, включени в приложение №2 "Основен пакет СИМП" към член единствен на Наредба №40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК с лечебни заведения за болнична помощ може да се сключи при условие, че лечебните заведения за СИМП, сключили договори с НЗОК, не могат да задоволят здравните потребности на ЗЗОЛ от:
1. специализирани медико-диагностични изследвания;
2. високоспециализирани медико-диагностични изследвания;
3. високоспециализирани медицински дейности;
4. пакет "Физикална и рехабилитационна медицина"
Чл. 12. (1) Изпълнители на БП по клинични пътеки могат да бъдат:
1. лечебни заведения за БП по смисъла на чл. 9, ал. 1 ЗЛЗ и диспансери по чл. 26, ал. 2 ЗЛЗ;
2. лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, които са към Министерския съвет, Министерството на
отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието,
Министерството на транспорта;
3. лечебни заведения за СИМП—МЦ, ДЦ, МДЦ и ДКЦ, с разкрити легла за наблюдение н
лечение до 48 часа.

(2) Клиничните-пътеки, посочени в приложошю № 2 "Клинични пътеки, за конто НЗОК сключва
договор о лечебни заведения за специализирана нзоъпболннчпа помощ", могат да се изпълняват и от
лечебни'Заведения за СИМП МЦ, МСЦ н ДКЦ,-о разкрити легла за наблюдение и лечение-до 48
часа, конто отговарят па изискванията -на тези пътеки. Лечебните заведения по ал.1, т.З могат да Лекари без придобита специалност могат да извършват дейности от БП в присъствие и под
ръководство и контрол на лекар с придобита специалност, който извършва медицинска дейност в
същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.
(3) Лекари без придобита специалност могат да извършват дейности от СИМП в присъствие и под
ръководство и контрол на лекар с придобита специалност, който извършва медицинска дейност в
същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.
(4) Стоматолози Лекарите по дентална медицина без придобита специалност могат да извършват
дейности от областите СИСП СИДП и БП в присъствие и под ръководство и контрол на стоматолог
лекар по дентална медицина с придобита специалност, който извършва стоматологична дентална
дейност в същото лечебно заведение по договор с НЗОК и носи отговорност за това.
(5) Лицата по ал. !, т. З не могат да участват в диагностични, лечебни и рехабилитационни
процедури, както и в процедури по грижа за болните, при които се налага съприкосновение с тялото
на ЗЗОЛ, с изключение на процедури по палиативни грижи за терминално болни пациенти.
(6) Трудовоправните и приравнените на тях отношения между ИМП/НСН ИДП и наетите от тях
лица не са предмет на този договор.
Чл. 15. (1) За осигуряване на денонощна непрекъснатост на здравните грижи изпълнителите на ПИМП могат да сключват договори с други лечебни заведения за извънболнична помощ, с лечебни заведения за болнична помощ н с центрове за спешна медицинска помощ. Този договор не изключва отговорността на изпълнителя на ПИМП пред НЗОК.
(2) За извършване—па медико-диагностичин «золсддапи%- необходими за пзпълепието—не
клинични пътеки, изпълнителите па болшпшачтамощ-могат да сключват договори с други лечебни заведения или с национални центрове по пребнемиплю-общестрошто здраве, когато изискванията но съответното клинична пътека допуокат това.
Глава седма
ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА
И СТОМЛТОЛОГИШ 1А ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 16. Националната здравноосигурителна каса сключва договори с ИМП н ИСП по смисъла па НРД лечебни заведения и национални центрове по проблемите на общественото здраве, които:
1. отговарят на следните общи условия:
а) притежават актуално членство в БЛС - за лекарите, които ръководят, съответно работят в
лечебното или здравното заведение;
б) имат разрешение от съответната районна колегия (РК) на БЛС, на територията на която желаят
да сключат договор, в случаите, когато са членове на една РК и се установяват на работа на
територията на друга - за лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното или здравното
заведение;
в) притежават актуално членство в съответната районна колегия на ССБ БЗС в региона, в който
желаят да сключат договор - за лекари по дентална медицината, които ръководят, респективно
работят в лечебните заведения;
г) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България -за лекарите,
които ръководят, съответно работят в лечебното или здравното заведение;
д) лекарите, които работят б съответното лечебно заведение за извьнболнична помощ не са
членове на ТЕЛК/НЕЛК.
2. отговарят на специални условия съгласно глави седемнадесета, осемнадесета, деветнадесета и
двадесет и втора от специалната част.
3. не са санкционирани с влязва в сила санкция "прекратяване на договор" пред
последната една година преди сключването на договор по този НРД.
(2) Общите и специалните условия по ал.1 следва да са налице през цялото време на
действие на вече сключения договор.
(3) Всяко лечебно заведение може да сключва само един договор с НЗОК за един и същ вид
медицинска помощ.
(2)
бъдат изпълнители само на клинични пътеки, посочени в приложение № 2 "Клинични пътеки,
за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения за специализирана извънболнична
помощ",
(3) Изпълнители на ВСД от приложение № 4 към член единствен от Наредба № 40 за определяне
на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, могат да бъдат лечебни
заведения по ал. 1 и дсчсбнн заведения за СИМП с разкрити легла за краткосрочно наблюдение н
лечение.
Чл. 13. (1) Изпълнителите на медицинска или стоматологична дентална помощ по НРД извършват в полза на ЗЗОЛ договорените от НЗОК дейности.
(2) Лечебните заведения, желаещи да сключат договор с НЗОК, могат да кандидатстват при условията и реда на този договор за извършване на видове дейности от основния пакет, за които лечебното заведение е регистрирано в Регионалния център по здравеопазване (РЦЗ), респ. има разрешение от министъра на здравеопазването.
Чл. 14. (1) Изпълнителите на медицинска или етоматологнч! щ дентална помощ съобразно нуждите и обема на извършваната лечебна дейност могат да наемат персонал със съответно образование и квалификация. Наетите лица могат да бъдат:
1. лекари, стоматолози лекарите по дентална медицина, фармацевти и други специалисти с
образователно-квалификационна степен "магистър" или "доктор", участващи в диагностично-
лечебния процес;
2. медицински и немедицински специалисти с образователно- квалификационна степен
"специалист" или "бакалавър" или "магистър"—за извършване на дейности в рамките на тяхната
правоспособност;
3. други лица, извършващи административни и помощни дейности.
(4) Всеки лекар и лекар по дентална медицина може да работи в изпълнение на не повече от
два договора с НЗОК, независимо от месторазположение на лечебните заведения, в които се
оказва помощта.
(5) По изключение, за осигуряване на достатъчност на медицинската и дентална помощ по
предложение на директора на РЗОК, директорът на НЗОК може да разреши работа извън
ограничението по ал.З.
Чл. 17. (1) Директорът на РЗОК, от името и за сметка на НЗОК, сключва договори за оказване на медицинска и стоматологична дентална помощ с ИМП н И€Н лечебни и здравни заведения, които:
1. имат регистрация в РЦЗ на територията, обслужвана от РЗОК - за лечебните заведения за
извънболнична медицинска и/или стоматологична дентална помощ;
2. имат седалище и месторазположение в съответния съд на територията, обслужвана от
РЗОК—за лечебните заведения за ЕП и диспансерите;
3. имат местонахождение на територията, обслужвана от РЗОК—за здравните заведения^-за
лечебшгго заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ и техните териториални поделения; за филиалите на
••Специализирани болници за рсхабнлнтацня—национален комплекс"—ЕЛД,

(2) Лечебните заведения по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ и "Специализирани болници за рехабилитацня
- НК" ЕЛД сключват договори с НЗОК за оказване на медицинска помощ от своите
териториални поделения, респ. филиали чрез директорите на РЗОК, на чиято територия имат
месторазположение поделенията (филиалите).
(3) Лечебните и здравните заведения, кандидатстващи за сключване на договор със съответната
РЗОК, представят документите, посочени в специалната част - съответно в дял "Медицинска помощ"
и в дял "Стоматологнчиа Дентална помощ".
Чл. 18. (1) Изискуемите документи се подават от лечебните и здравните заведения в съответната РЗОК в срок до 3 0 дни от влизане в сила на НРД.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 работни дни от
установяването й писмено уведомява лечебното (здравното) заведение за това обстоятелство и
определя срок за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори с ИМП и ИСП
ИДП в срок до 60 дни от влизане в сила на НРД. Директорът на РЗОК има право да провери на място
в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е
предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след
срока по ал. З, договор може да се сключи и след изтичането му.
Чл. 19. (1) Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на извънболнична медицинска помощ и след изтичане на срока по чл. 18, ал. З с лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, регистрирани в РЦЗ след влизане в сила на НРД, респективно със здравни заведения, създадени след влизане в сила на НРД, които отговарят на изискванията на закона и условията на НРД, като лекарите, регистрирани н/или работещи в тях, не оа в трудови иди граждански правоотношепнд-е-други ММП от същня-здрапен район, сключили договор о НЗОК.
(2) Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на извънболнична
стоматологична дентална помощ и след изтичане на срока по чл. 18, ал. З с лечебни заведения,
регистрирани в РЦЗ, след влизане в сила на НРД, които отговарят на изискванията на закона и
условията на НРД.
(3) Директорът на РЗОК може да сключва договори за оказване на болнична медицинска и
стоматологична дентална помощ и след изтичане на срока по чл. 18, ал. З с лечебни заведения,
получили разрешение от министъра на здравеопазването за осъществяване на дейност след влизане в
сила на НРД, съответно с изпълнители по чл. 12, ал. 2, регистрирани в РЦЗ след влизане в сила на
НРД, които отговарят на изискванията на закона и условията, установени в НРД.
(4) Директорът на РЗОК може да сключва договори за извършване на високоспециализирани
медицински дейности по приложение № 4 към Наредба № 40 за определяне на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и след изтичане на срока по чл. 18, ал.З с
лечебни заведения за болнична помощ, диспансери със стационар, получили разрешение от
министъра на здравеопазването за осъществяване на дейност след влизане в сила на НРД, които
отговарят на изискванията на закона и условията, установени в НРД, както и с лечебни заведения за
специализирана медицинска помощ с легла за краткосрочно наблюдение и лечение, регистрирани в РЦЗ след влизане в сила на НРД, които отговарят на изискванията на закона и условията, установени вНРД.
(5) В случаите по предходните алинеи директорът на РЗОК сключва договори или издава мотивирани откази за сключване на договори в срок до 30 дни от подаването на документите. При установяване на непълнота на представените документи се прилага чл.18, ал.2.
Чл. 20. (1) Директорът на НЗОК утвърждава типови индивидуални договори за оказване на отделните видове медицинска помощ но чл.9, т.1, 2, 4 и 5 Типовите индивидуални договори за ИМП се утвърждават от днреетора на НЗОК и които се съгласуват с председателя на УС на БЛС.
(2) Директорът на НЗОК утвърждава типови индивидуални договори за оказване на отделните видове стоматологична дентална помощ по чл.9, т.З, Типовите индивидуални договори за446П се утвърждават от днрс-ктора на-НЗОК-н които се съгласуват с упълномощени от ССБ БЗС лица.
Чл. 21. (1) Директорът на РЗОК отказва да сключи договор при:
1. условие, че лечебното или здравното заведение не отговаря на изисквания на закона, което се
установява от представените документи или при проверка;
2. липса на някое от общите или специалните изисквания и условия за сключване на договор,
определени в НРД, което се установява от представените документи или при проверка;
3. непълнота на изискуемата документация, която не е била отстранена в определения срок;
4. невъзможност на съответното лечебно или здравно заведение да осъществява медицинската
или стоматолопршата денталната помощ, за изпълнение на която кандидатства, което се установява
от представените документи или при проверка;
5. подаване на документи за сключване на договор извън установените срокове, с изключение на
случаите по чл. 19; *"
6. при влязла в сила санкция "прекратяване на договор" по НРД 2006.
(2) Директорът на РЗОК издава отказ за сключване на договор с ИМП и ИСП ИДП в сроковете
по чл. 18 и 19.
(3) Отказът на директора на РЗОК се издава в писмена форма и съдържа:
1. правните и фактическите основания за издаване на отказа;
2. пред кой орган и в какъв срок отказът може да бъде обжалван;
3. дата на издаване, подпис на директора и печат на РЗОК^

(4) Отказът на директора на РЗОК се връчва на лицето, което представлява лечебното или
здравното заведение, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок 7
работни дни от издаването му.
(5) Отказът на директора на РЗОК да сключи договор с изпълнител на ИМП или ЙСП ИДП може
да се обжалва по реда на чл. 59, ал. 6 и 7 от ЗЗО.
Глава осма
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА И СТОМАТОЛОГИЧНА
ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 22. Изпълнителите на медицинска или отоматол ОПРИ и дентална помощ осъществяват дейността си съгласно изискванията на ЗЛЗ, 33, Кодекса на професионалната етика (ДВ, бр. 79 от 2000 г.}, Кодекса за професионална етика на стоматолозите лекарите по дентална медицина (ДВ, бр. 49 от 2002 г.), правилата за добра медицинска практика и НРД.
Чл. 23. Изпълнителите на медицинска или стоматологична дентална помощ имат право да получат договореното заплащане за извършените дейности при условията и по реда на глави седемнадесета, осемнадесета, деветнадесета и двадесет и втора.
Чл. 24. Изпълнителите на медицинска или стоматолопрша дентална помощ имат право да получават текуща информация и съдействие от РЗОК относно възложените им за изпълнение дейности.
Чл. 25. (1) Изпълнителите на медицинска или стоматолопрша дентална помощ нямат право да прилагат диагностични и лечебни методи, които:
1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и създават
повишен риск за здравето и живота на пациента;
2. водят до временна промяна в съзнанието, освен ако за прилагането им пациентът е дал
съгласието си или ако са налице обстоятелствата по чл. 89, ал. 2 33.
(2) На лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска или стоматологична дентална помощ, може да не се окаже такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им.
Чл. 26. Изпълнителите на медицинска или стоматологична дентална помощ се задължават да:
1. осигуряват оказват на ЗЗОЛ договорената медицинска или стоматологична дентална помощ и
изпълняват правилата за добра-меднцннска практшси съгласно условията на НРД;
2. предоставят медицинска или стоматологична дентална помощ по вид и обем, съответстваща на
договорената;

3. предписват за домашно лечение лекарства, медицински изделия в диетични храни за
специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, с изключение на
изпълнителите на болнична медицинска и болнична стоматологична дентална помощ;
4. предписват лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
по вид и количества, съобразени с изискванията на НРД и други действащи нормативни актове, с
изключение на изпълнителите на болнична медицинска и болнична денталня помощ;
5. не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за дейност, която според договора се
заплаща изцяло от НЗОК, извън предвидената в договора сума, с изключение на консумативи за
определени клинични пътеки, в които изрично е посочено, както и случаите на договорено в НРД
доплащане за сто м ато логи чии дентални дейности;
6. предоставят задължително изискваната от НЗОК информация в срокове, структура и формат,
посочени в договора;
7. осигуряват на длъжностните лица на РЗОК и НЗОК достъп до документи, свързани с
отчитането и контрола на извършените дейности, по начин, незатрудняващ работата на ИМП и
иенидп;
8. не разпространяват данни, свързани с личността на ЗЗОЛ, станали им известни при или по
повод оказване на медицинска или стоматологична дентална помощ, освен в случаите, предвидени
със закон;
9. предоставят на пациента ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и
методите за евентуалното му лечение;
10. спазват законоустановените права на пациента.
Глава девета КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКАТА И СТОМАТОЛОГИШ1АТЛ ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ
Чл. 27. Страните по договора извършват системно и планирано оценяване, мониториране, контрол и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските и стоматологичните денталните услуги, с което се осигурява равенство в достъпа, ефективността и сигурността на договорените медицински и стоматологични дентални услуги и повишаване на удовлетвореността на пациентите.
Чл. 28. (1) Оценката на качеството на оказаната помощ от изпълнителите на медицинска и стоматологична дентална помощ се извършва от директора на съответната РЗОК съгласно система за оценка на качеството по методика, разработена от НЗОК, БЛС и ССБ, включваща специфичните индикатори, посочени в приложение № 3 "Специфични индикатори за качество".
(2) Специфичните индикатори се актуализират в съответствие с правилата за добра медицинска
практика след приемането им по предвидения в закона ред.
(3) Оценката на качеството се извършва веднъж годишно, има информативен характер н служи н
за самооцошш па ШИТ.
Глава десета
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ Чл, 29. (1) Здравната документация по НРД включва:
1. първични медицински документи съгласно приложение №4 "Първични медицински
документи";
2. медицински документи на МЗ, утвърдени по съответния ред.
(2) Отчетната документация по НРД включва:
1. здравната документация по ал. 1,т. 1;
2. финансови документи съгласно приложение № 5 "Финансови документи";
3. регистри по приложение №6 "Дейности на ОПЛ по програми "Детско здравеопзаване",
"Манчнпо здравеопазване", имупопрофнлактнка, профилактични прегледи па ЗЗОЛ пад 18 годни»,
н па рискови групи при ЗЗОЛ под 18 години"1-; приложение № 7 "Дейности па локаритс-
специалпстн по "Детски болести" по програма "Детско здравеопазване", на -лскар-специалист по
"Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина" по програма "Майчино здравеопазване" и
па лекари'Специалисти ••• по профилактика па ЗЗОЛ от рискови групи"; приложение № 8 "Пакет
дейности и изследвания па ЗЗОЛ, диспансеризирани от ОПЛ" и приложение № 9 "Пакет дейности и
изследвания,—диспансеризирани—ет—ле!сар специалист"—аа—н-зпълпнтели—на—извъпболничпа
медицинска помощ.
(3) С документите по ал. 2, т. 1,2 и 3 се отчита и заплаща извършената дейност по договора с
нзок.
(4) Изпълнителите на медицинска и дентална помощ осигуряват за своя сметка формуляри
на първични медицински и финансови документи.
Чл. 30. (1) Документацията и документооборотът за ИМП се уреждат в специалната част на НРД, дял първи "Медицинска помощ".
(2) Документацията и документооборотът за ИСГТ ИДП се уреждат в специалната част на НРД,
дял втори "Стоматологична Дентална помощ".
,' Глава единадесета
ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО
ОТ НЗОК
Раздел I Заболявания, за лечението на които НЗОК напълно или частично заплаща
Чл. 31. Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната за заболявания, определени с наредбата по чл. 45, ал. З от ЗЗО.
Чл. 32. (1) За хроничните заболявания по наредбата по чл. 45, ал. З от ЗЗО и посочени в приложение № 10 "Списък на заболяванията, за които се издава "Рецептурна книжка на хронично болния", се издава "Рецептурна книжка на хронично болния".
(2) Редът и начинът за работа с "Рецептурната книжка на хронично болния" са посочени в
приложение № 4.
(3) Рецептурната книжка на хронично болния се съхранява от ЗЗОЛ, на което е издадена.
(4) Националната здравноосигурителна каса изгражда и поддържа актуален национален регистър
на издадените рецептурни книжки на хронично болния.
Раздел II Списъци с лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели н
указания за работа с тях
Чл. 33. Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, посочени в списъци, изготвени при условията и по реда на наредбата по чл. 45, ал. 4 от ЗЗО, както следва:
1. списък с лекарства—приложение № 11 "Лекарствен списък на НЗОК", който съдържа:
а) данни за всеки лекарствен продукт и химико-терапевтичната група, към която той се отнася;
б) цените, до които НЗОК напълно или частично ги заплаща;
в) условията за предписване и отпускане.
2. списък с медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, който
съдържа:
а) данни за медицинското изделие и диетична храна, вид и подвид, към която се отнасят;
б) цените, до които НЗОК напълно или частично ги заплаща;
в) условията за предписване и получаване.
Чл. 34. (1) Националната здравноосигурителна каса издава указания за работа със списъците по чл. 33, които се съгласуват с БЛС и БЗС.
(2) Списъците по чл. 33 и указанията по ал. 1 са задължителни за ИМП и ИС П ИДП.
(3) Указанията се издават еднократно за действието на НРД и влизат в сила от датата на влизане в
сила на списъците по чл. 33. Изменения и допълнения могат да бъдат правени при законодателни
промени или при промяна на списъците по чл. 33 при спазване условията на чл. 55, ал.4 от ЗЗО и
Наредбата по чл. 45, ал. 4 от ЗЗО и се съгласуват с БЛС и ЕЗС.
(4) Националната здравноосигурителна каса чрез РЗОК довежда до знанието на всички ИМП и
ИеН-ИДП и аптеки, сключили договор с РЗОК, указанията по ал. 1 в срок не по-малък от 15 работни
дни преди прилагането им, в случай че срокът не противоречи на съответния нормативен акт, довел
до промяната по ал. 3.
Чл. 35. (1)3а един и същи период на лечение НЗОК заплаща до три лекарствени продукта, предписани на ЗЗОЛ за едно заболяване, независимо от реда и начина на извършване на предписанията и броя на рецептурните бланки, на които те са предписани.
(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща предписаните лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, в количества и при условия,
посочени в списъците по чл. 33 и указанията за работа с тях.
(3) Националната здравноосигурителна каса не заплаща лекарства, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели, предписани и отпуснати на:

1. лица с прекъснати здравноосигурителни права на основание чл. 109, ал. 1 от ЗЗО;
2. лица, които не се осигуряват при условията и по реда на чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО. *
(4) В случай на хоспитализиране на ЗЗОЛ НЗОК не заплаща за периода на хоспитализацията
лекарства, медицински изделия и диетични храни, предписани от лекар или стоматолог лекар по
дентална медицина от лечебно заведение за извънболнична помощ, необходими за:
1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;
2. новооткрито заболяване по време на стационарното лечение;
3. промяна на терапията, назначена от лекар в извънболничната помощ и заплащана от НЗОК, за
придружаващи хронични заболявания.
Чл. 36. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща предписаните и отпуснатите на ЗЗОЛ лекарства и медицински изделия по ред, начин и в срокове, определени в сключените индивидуални договори с притежателите на разрешение за употреба на лекарства или с упълномощените техни представители на територията на Република България по чл. !7, ал. 5 ЗЛАХМ, както и с аптеки.
(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща предписаните и отпуснатите на ЗЗОЛ диетични храни за специални медицински цели, по ред, начин и в срокове, определени в сключените индивидуални договори с производителя или вносителя , който е заявил по реда на чл. 8 от Наредбата за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели пускането на пазара на съответната диетична храна за специални медицински цели (ДВ, бр. 107 от 2002г.), както и с аптеки.
Раздел III
Условия и ред за предписване ни лекарствени продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели
Чл. 37. (1) Право да предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл. 33 имат лекари и етоматолшн лекари по дентална медицина от лечебни заведения за извънболнична помощ, работещи в изпълнение на договор с НЗОК.
(2) Право да предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл. 33 на лишени от свобода лица имат и лекари, и стоматолози лекари по дентална медицина, работещи в лечебните заведения към Министерството на правосъдието.
(3) При осъществен временен избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) през съответния период на
избора предписанията се извършват от ОПЛ, при който е осъществен временният избор.
(4) Лицата по ал. 1, 2 и 3 предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели от списъците по чл. 33 за домашно лечение на ЗЗОЛ на
територията на страната с установени заболявания, включени в наредбата по чл. 45, ал. З 330.
(5) Лекарствата се предписват на основание чл. 56, ал. 1 ЗЗО и при спазване изискванията на
действащото законодателство, НРД и сключените с НЗОК договори за оказване на медицинска или
стоматологична дентална помощ.
(6) Лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински
цели от списъците по чл. 33 се предписват на лица с непрекъснати здравноосигурителни права към
датата на извършване на предписанието.
Чл. 38. (1) Лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели се предписват само след извършен преглед, който се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на ЗЗОЛ.
(2) Лекарят/стоматологът лекарят по дентална медицина е длъжен да уведоми ЗЗОЛ, респ. негов
родител, настойник или попечител, за вида на предписаните лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели, тяхното действие/прилагане, странични
реакции, ред и начин на приемане, за сумата, която следва да заплати, ако те се заплащат частично
от НЗОК.
(3) При хоспитализиране на ЗЗОЛ с хронични заболявания извън хипотезите по чл. 35, ал. 4
лекарят/стоматологът лекарят по дентална медицина от извънболничната помощ може да предписва
лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели без извършване на
преглед, като в амбулаторния лист в поле "анамнеза" се отбелязва, че предписанието се извършва за
хоспитализирано ЗЗОЛ.
(4) В случаите по ал. З след дехоспитализация ЗЗОЛ представя копие от епикризата на
лекаря/стоматолога лекаря по дентална медицина, издал рецептата.
Чл. 39. (1) Предписването на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за едно заболяване(един МКБ-код), се извършва само на една рецептурна бланка.
(2) Лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински
цели, заплащани от ЦУ на НЗОК и/или предписвани на протокол, както и такива, посочени в
списъците по чл.ЗЗ, се изписват на отделна рецептурна бланка.
(3) Не се допуска за лечението на едно ЗЗОЛ едновременно предписване на лекарствени
продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от
едно заболяване (един МКБ-код) независимо от броя на издадените рецептурни бланки.
(4) Не се допуска едновременно предписване от ОПЛ и специалист на повече от три лекарствени
продукта за едно заболяване (един МКБ-код), както и дублиране на предписанията в рамките на
срока, за който са предписани лекарствата.
Чл. 40. Лекарят/стоматологът лекарят по дентална медицина предписва лекарствените продукти от списъка по чл. 33, т. 1 на цели опаковки в количества и за срокове, определени в Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 10 от 2001 г.).
Чл. 41. (1) В случай че в списъка по чл. 33, т. 1 не фигурира лекарствен продукт в окончателна опаковка, съответстваща на индивидуалния месечен курс на лечение, лекарят/стоматологът лекарят по дентална медицина предписва количества, достатъчни до следващо посещение, и записва срока, за който те са предписани.
(2) В случаите по ал. 1 лекарят/стоматологът лекарят по дентална медицина има право да издава "Рецептурна бланка" (бл. МЗ-НЗОК № 5) преди изтичането на 30-дневния срок от предхождащото предписание в случаите, когато се налага изравняване на сроковете за предписване на лекарствата.
Чл. 42, (1) Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетични храни за специални медицински цели, за които НЗОК напълно или частично заплаща, се предписват на "Рецептурна бланка" (бл. МЗ-НЗОК № 5).
(2) Предписването на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК,
съдържащи наркотични вещества, се осъществява по реда на раздел II от Наредба № 4 за условията и
реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.
(3) Рецептурната бланка се попълва вярно и четливо с всички реквизити съгласно приложение
№4.
(4) В случаите на заместване на един лекар/стоматолог лекар по дентална медицина от друг
заместникът, издал рецептурната бланка, попълва личните си данни, полага подпис и поставя личен
печат.
(5) При предписване на лекарства на хронично болни лица в амбулаторния лист се вписва
номерът на рецептурната книжка на хронично болния.
(6) При издаване на рецептурна бланка за предписване на лекарства за лечение на хронични
заболявания лекарят/стоматологът лекарят по дентална медицина задължително вписва назначената
терапия и в рецептурната книжка на хронично болния, като следи за спазването на изискванията по
чл. 39, ал. З и 4.
(7) Рецептурната бланка има срок на валидност, установен в Наредба № 4 от 2001 г. за условията
и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.
Чл. 43. (I) Лекарствените продукти от списъка по чл. 33, т. 1 се разделят надве групи съобразно реда и начина на тяхното предписване, както следва:
1. група I—лекарства, предписвани по протоколи, в т.ч. и на основание чл. 78, т. 2 ЗЗО;
2. група II—лекарства, назначавани и предписвани от лекар/стоматолог лекар по дентална
медицина, работещи в лечебни заведения за извънболнична помощ в изпълнение на договор с НЗОК.
(2) Терапията с лекарства по ал. 1, т. 2, назначена от специалист, сключил договор с НЗОК, се
отразява в амбулаторния лист, третият екземпляр от който се предава на ОПЛ чрез ЗЗОЛ.
(3) Терапията с лекарства по ал. 1, т. 2, назначена от специалист, който не работи в изпълнение на
договор с НЗОК, се отразява в бланка "Медицинско направление" (бл. МЗ 119) на генеричен
принцип, която се предава на ОПЛ чрез ЗЗОЛ. В този случай специалистът няма право да предписва
лекарствени продукти на рецептурната бланка (бл. МЗ-НЗОК № 5).
(4) Общопрактикуващият лекар има право да предписва лекарствени продукти съгласно
назначената от специалиста терапия по ал. 1, т. 2, когато не са предписани от специалиста по ал. 2
или са назначени по реда на ал. З, в рамките на съществуващата в списъка по чл. 33, т. 1 химико-
терапевтична група.
Чл. 44. В случай на получаване на информация от РЗОК или аптека за блокиране на лекарствен продукт от лекарствения списък на НЗОК лекарят/стоматологът лекарят по дентална медицина при възможност уведомява ЗЗОЛ, на които е предписван такъв продукт.
Раздел IV
Условия н ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели
Чл. 45. (1) Рецептата се изпълнява в аптека, сключила договор с НЗОК, срещу представяне на документ за самоличност на приносителя.
(2) При предписани лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели за лечение на хронично заболяване за изпълнение на рецептата се представя и
рецептурната книжка на хронично болния.
(3) В случаите по ал. 2 рецептата се изпълнява в аптека, сключила договор с НЗОК и изходяща се
на територията на областта, на която е осъществен избор на ОПЛ.
Чл. 46. (1) Националната здравноосигурителна каса изготвя общи условия за сключване на договори с аптеки за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от списъците по чл. 33.
(2) Националната здравноосигурителна каса сключва, изменя и прекратява договори с аптеки,
намиращи се на територията на дадена област, чрез директора на съответната РЗОК, обслужваща
областта.
(3) Директорът на РЗОК предоставя в централното управление (ЦУ) на НЗОК в срок до 5 дни
информация за сключените договори или настъпили промени в тях.
Чл. 47. Рецептата не се изпълнява в аптеката и се връща на приносителя й, когато:
1. не съдържа всички реквизити по чл. 42, ал. 2 и 3;
2. срокът е на валидност е изтекъл;
3. има несъответствие между предписания брой опаковки лекарство и определената доза на прием
и другите общи изисквания по предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели
4. предписаният лекарствен продукт, медицинското изделие или диетичната храна за специални
медицински цели не са включени в списъците по чл. 33 или не са изписани по реда на чл. 56, ал. 2
ЗЗО;
5. не се представя заверена по съответния ред рецептурна книжка за лечение на хронично
болния или документи по чл. 62, ал. 3;
6. съдържа несъществуващи и/или несъответстващи в списъците по чл. 33 кодове на лекарства и
МКБ-кодове;
7. съдържа превишени дози, срещу които няма подпис на лекаря в случаите на чл. 7, ал. 1, т. З от
Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти; заличени
и/или задраскани данни;
8. лицето, на което са предписани лекарствените продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели, е с прекъснати здравноосигурителни права считано към датата
на изпълнение на рецептата.
Раздел V
Контрол по предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл 48. Националната здравноосигурителна каса упражнява контрол по изпълнение на сключените договори с изпълнители на медицинска и стоматологична дентална помощ относно предписването на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели съгласно глави двадесета и двадесет и втора.
Чл. 49. Националната здравноосигурителна каса упражнява контрол по изпълнение на сключените договори с аптеки по отношение на договорените условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели при условията на договорите за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, сключени с аптеките.
Раздел VI
Условия и ред за предписване н отпускане па лекарства по "Протокол за предписване на
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК"
Чл. 50. (1) С "Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/ РЗОК" (бл. МЗ-НЗОК № 1) се назначава терапия със:
1. лекарства от група 1А—протоколите за тях се разглеждат и утвърждават от комисия в ЦУ на
НЗОК;
2. лекарства от група Ш—протоколите за тях се разглеждат и утвърждават от комисия в РЗОК;
3. лекарства от група 1С—протоколите за тях се утвърждават в РЗОК в случаите, предвидени в
критериите по чл. 52 или списъците по чл. 33.
(2) Всички протоколи се заверяват от РЗОК.
Чл. 51. (1) Комисията в ЦУ на НЗОК работи съгласно Правила за дейността на комисията в централното управление на Националната здравноосигурителна каса и реда за извършване на експертиза по чл. 78 ЗЗО, издадени на основание чл. 79 във връзка с чл. 78 ЗЗО и чл. 9, ал. З от Правилника за устройството и дейността на НЗОК и утвърдени от събранието на представителите.
(2) Комисията в РЗОК работи по правила, утвърдени от директора на НЗОК.
Чл. 52. (1) За разрешаване отпускането на лекарствени продукти по чл. 50 НЗОК разработва програми и критерии съвместно с консултанти на НЗОК и експерти на БЛС.
(2) Всяка програма за заболяване и лекарствените продукти за неговото лечение съдържа:
1. уводна част, включваща обосновка, степен на повлияване хода на заболяването и прогнозни
резултати от предлаганото лечение, данни за заболеваемост и болестност в страната;
2. критерии за включване на ЗЗОЛ в програмата;
3. лечебно-диагностичен алгоритъм;
4. периодичност на контролните прегледи;

5. необходими медико-диагностични изследвания и референтни стойности на показатели за
проследяване на ефективността на лечението;
6. лечебно заведение, в което се диагностицира заболяването, предлага се терапията и се
извършва оценка на ефективността на проведеното лечение.
(3) Всички критерии съдържат необходими документи за разрешаване отпускането на лекарства и
лечебно-диагностичен алгоритъм, който е задължителен за ИМП.
(4) Националната здравноосигурителна каса чрез РЗОК довежда до знанието на всички лечебни
заведения програмите и критериите по ал. !.
(5) Всички промени в лечебно-диагностичния алгоритъм, отразен в програмите и критериите, се
извършват след съгласуване с БЛС и при спазване на сроковете по чл. 34, ал. 4.
(6) В случай че БЛС не съгласува про!рамите и критериите в срок до 5 дни след получаване на
предложението на НЗОК, директорът на НЗОК одобрява окончателните програми и критерии.
Чл. 53. Съответните специалисти по профила на заболяването, които имат право да издават "Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/ РЗОК" (бл. МЗ-НЗОК № 1), се посочват в програмите и критериите по чл. 52, ал. 1 или в указанията за работа с лекарствен списък на НЗОК.
Чл. 54. (1) Всеки протокол се издава за брой лечебни курсове в рамките на до 6 месеца съобразно програмите и критериите по чл. 52, ал. 1.
(2) На един протокол може да се назначи едно лекарство, до 3 дозови форми.
(3) Промяна на първоначалната терапия се извършва само при медицински доказана
необходимост по ред и начин, указани в програмите и критериите по чл. 52, ал. 1.
Чл. 55. (1) При кандидатстване за получаване на лекарствата по чл. 50, т. 1 и 2 ЗЗОЛ представя следните документи:
1. молба (свободен текст) до директора на РЗОК на територията, на която ЗЗОЛ е направило
избор на ОПЛ;
2. медицински и други документи съгласно изискванията на програмите и критериите по чл. 52,
ал. 1.
(2) При кандидатстване за получаване на лекарствата по чл. 50, т. З ЗЗОЛ представя протокола и
други документи, посочени в критериите и/или в указанията за работа със списъците по чл. 33.
(3) Всички документи, с изключение на молбата по ал. 1, т. 1, се подписват, извеждат и
подпечатват от лечебните заведения по съответния ред.
(4) Документите се представят в РЗОК на територията, на която ЗЗОЛ е направило избор на ОПЛ.
(5) Документите по ал. 1 се разглеждат от експертни комисии в ЦУ на НЗОК или РЗОК съобразно
правилата за тяхната работа.
(6) Документите по ал. 2 се утвърждават от длъжностно лице или от комисията в РЗОК съобразно
изискванията на критериите и/или указанията за работа със списъците по чл. 33.
Чл. 56. (I) Комисията в ЦУ на НЗОК своевременно уведомява РЗОК за достигане размера на финансовата обезпеченост за лекарства от група 1А.
(2) В случаите по ал. 1 постъпилите документи по чл. 55, ал. 1 се връщат на ЗЗОЛ чрез РЗОК, където са подадени.
Чл. 57. (1) Действието на утвърден и заверен "Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/ РЗОК" (бл. МЗ-НЗОК № 1) се прекратява със заповед на директора на НЗОК в следните случаи:
1. смърт на пациента;
2. промяна на терапията, дозата или прекратяване на лечението, вкл. и в случаите на поява на
нежелани лекарствени реакции;
3. в случай на изгубване или повреждане на протокола;
4. при промяна на условията, реда и начина за отпускане на лекарствения продукт;
5. в случаите на отмяна на протокол, издаден от комисията в РЗОК, от комисията в ЦУ на НЗОК;
6. при констатирано повторение на протокол, издаден на едно и също лице за припокриващи се
периоди и за един и същ лекарствен продукт в различни РЗОК и/или НЗОК.
(2) В случаите по ал. 1, т. З комисията, утвърдила протокола, служебно съставя нов протокол за остатъчния срок съобразно назначената терапия.
Чл. 58. (1) Отказ по подадени молба и документи по чл. 55, ал. I може да бъде направен с мотивирана заповед на директора на НЗОК в случаите, когато:
1, назначената терапия в протокола не отговаря на утвърдените програми и критерии;
2. представените документи не съответстват на изискванията на утвърдените програми и
критерии;
3. установено е неспазване на предписаната терапевтична схема по одобрен протокол при
постъпили молби за следващ курс лечение;
4. в случаите по чл. 56,ал.1;
5. установено е неспазване на общите изисквания на НРД и други нормативни актове.

(2) Изключение по ал. 1, т. З се допуска само в случаи на документално доказана медицинска
обосновка.
(3) Районната здравноосигурителна каса може да откаже утвърждаване и заверка на протокол с
назначена терапия с лекарства от група ГО и 1С в случаите по ал. 1, с изключение на ал. 1, т. 4.
Чл. 59. (1) След утвърждаване по съответния ред и заверяване на протокола в РЗОК данните от него се пренасят върху "Рецептурната бланка" (МЗ-НЗОК № 5) от ОПЛ и/или специалиста по профила на заболяването съгласно съответните критерии и/или указанията по чл. 34, ал. 1.
(2) Копие от заверения протокол се съхранява в досието на ЗЗОЛ от ОПЛ и от специалиста, издаващ рецептурна бланка.
Чл. 60. (1) Рецептите и протоколите имат срок на валидност, установен в Наредба № 4 от 2001 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.
(2) За дата на издаване на протокола се счита датата на заверяването му в РЗОК.
Чл. 61. В ЦУ на НЗОК се съхранява обобщена информация за ЗЗОЛ, за които са издадени протоколи, получена от РЗОК по ред, начин и формат, определен от ЦУ на НЗОК.
Чл. 62. (1) Лекарственият продукт, за който има заверен протокол, се отпуска в аптеки, сключили договор с РЗОК, определени за извършване на дейността на територията на РЗОК, в която ЗЗОЛ е подало документа и е получило разрешение за получаването му.
(2) Изключение по ал. 1 се допуска в случаи, когато ЗЗОЛ е променило временно или постоянно
своето местоживеене. В този случай протоколът се представя за презаверка в РЗОК по временното
или новото местоживеене. /
(3) Лекарственият продукт се отпуска след представяне на оригинален протокол, заверен от
РЗОК, рецептурна бланка (бл. МЗ-НЗОК № 5), рецептурна книжка, документ за самоличност на
приносителя и копие на протокола, който се съхранява в аптеката.
Чл. 63. На ЗЗОЛ, получаващи лекарства по протокол 1А, не могат да им бъдат предписвани други лекарства от лекарствения списък на НЗОК, предназначени за лечение на същото заболяване.
Глава дванадесета
ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛ! [ИШ1Л ПОМОЩ ВЪВ ВРЪЗКА С
ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА
Чл, 64. (1) Лечебните заведения за- изпъпболпиппа помощ, сключили договор за оказване на медицинска и стоматологична помощ с НЗОК, осъществяват дейностите и водят документация, свързани с медицинската експертиза на работоспособността, съгласно чл. 101, ал. 5 33 при условията и по реда на 33, Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (обн. ДВ, бр.47 от 2005г.), Наредба №40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността н на регионалните картотеки на медицинските експертизи (обн. ДВ, бр.47 от 2005г.) и НРД.
(2) В изпълнение на сключените с НЗОК договори за оказване на ПИМП или СИМП, прн необходимост общопрактикуващите лекари или лекарите-специалисти извършват:
1. медицинска експертиза на временната неработоспособиост:
а) издаване на първичен болничен лист;
б) издаване на вторичен болничен лист.
2. насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК);
3. подготвяне на документи за представяне пред териториална експертна лекарска
комисия (ТЕЛК) съобразно приложения №6 н 7 към член единствен на_Наредба №40 за
определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
4.насочване към ТЕЛК при условията и реда на чл. 22, ал.2 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на
работоспособността в на регионалните картотеки на медицинските експертизи (обн. ДВ, бр.47 от 2005г.).
(3) В изпълнение на сключените с НЗОК договори за оказване на СИМП, при необходимост, ЛКК от лечебните заведения за СИМП извършват
1. освидетелстване на лицата, съгласно чл. 23, ал.1 от от Правилника за устройството и
организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на
регионалните картотеки на медицинските експертизи {обн. ДВ, бр.47 от 2005г.).
2. подготвяне на документи за представяне пред териториална експертна лекарска
комисия (ТЕЛК) съобразно приложения № 6 и 7 към член единствен на Наредба №40 за
определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
(4) В изпълнение на сключените с НЗОК договори за оказване на БП по клинични пътеки, при необходимост лекуващите лекари и ЛКК от лечебните заведения-изпълнители на БП извършват медицинска експертиза на работоспособността.
Чл. 65. (1)При извършване па медицинска експертиза лекуващият лекар води необходимата докумошщня съгласно НРД, наредбата по 'ш. 101, ол. 5 н правилника по чл. 109 ЗЗт
(1) По преценка на ОПЛ нлн лекар-специалист от лечебно заведение за СИМП, за нуждите
на медицинската експертиза на работоспособността, същият издавя на ЗЗОЛ:
1. "Талон за медицинска експертиза" (бл. МЗ-НЗОК № 6) - при необходимост от прегледи и
консултации със съответен специалист;
2. "Направление за медико-днагвостична дейност" (бл. МЗ-НЗОК № 4) - при необходимост
от СМДИ и/или ВСМДИ;
3. «Медицинско направление за ВСМД» бл.МЗ-НЗОК №3а при необходимост от ВСД.Издава
се от лекар- специалис от ИМП или ИДИ . ОПЛ издава «Медицинско направление за ВСМД»
бл.МЗ-НЗОК №3а само за ВСМД от пакет «Анестезиология и интензивно лечение»; /
4. При трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна
неработоспособност, или намалена възможност за социална адаптация, ОПЛ насочва болния
към ТЕЛК с медицинско направление за ТЕЛК съгласно чл. 22, ал. 2 от Правилника за
устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на
работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
Чл. 66. (1) Когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от ЛКК, лекуващият лекар ет-гдечебно заведение за първична или специализирана помощ, сключило договор о НЗОК - ОПЛ или лекар-специалист от лечебно заведение за СИМП, насочва ЗЗОЛ към съответната ЛКК с "Талон за медицинска експертиза" (бл. МЗ-НЗОК № 6).
(2) Лекуващият лекар от лечебно заведение за първична или специализирана помощ, сключило
договор с НЗОК, насочва ЗЗОЛ към ЛКК, При насочване към ЛКК лекарят по ал.1 представя
третия екземпляр на издадения от него амбулаторен лист и необходимата медицинска документация.
(3) При подготовката за ЛКК ЗЗОЛ се насочва за прегледи към специалисти от лечебни заведения
за СИМП, сключили договор с НЗОК, с "Талон за медицинска експертиза" (бл. МЗ-НЗОК № 6).

(4) Лекарската консултативна комисия, сформирана в лечебно заведение за извънболнична
медицинска помощ, може да назначи допълнителни изследвания СМДИ и/или ВСМДИ или
консултации, ако са необходими, с "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК
№ 4) и/или с "Талон за медицинска експертиза" (бл. МЗ-НЗОК № 6).
(5) Член на ЛКК, сформирана в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, няма
право да насочи ЗЗОЛ за допълнителни изследвания или консултации към самия себе си.
Чл. 67. (1) Ръководителите на лечебни заведения, сключили договор с НЗОК, в които с създадена са създадени ЛКК, се задължават да предадат в РЗОК информация, вкл. и за настъпили промени, със следното съдържание:
1. копие на заповед, издадена от РЦЗ за създадена ЛКК от лечебни заведения за извънболнична
помощ, сключили договор с НЗОК;
2. район и график за работата на комисията,
(2) Районната здравноосигурителна каса е задължена да уведомява по подходящ начин лечебните заведения от извънболничната помощ, сключили договор с НЗОК, за сформираните ЛКК на територията на съответната област, профила им и графика за работата.
(3) Председателите на ЛКК, сформирани в лечебни заведения за извънболнична помощ,
представят ежемесечни отчети пред РЗОК. Отчетът съдържа обобщен списък на ЗЗОЛ, номерата на
протоколите от заседанията на комисията, състава на комисията и взетите решения.
(4) Към отчета по ал. 1 се прилага общата част на талона за медицинска експертиза, с който
пациентът е изпратен за експертиза на работоспособността.
Чл.68. (1) Когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), ЛКК подготвя необходимата документация на ЗЗОЛ и я насочва за експертиза пред ТЕЛК.
(2) Когато е налице трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна
неработоспособност, или намалена възможност за социална адаптация, ОПЛ насочва болния към
ТЕЛК с медицинско направление за ТЕЛК съгласно чл. 22, ал. 2 от Правилника за устройството и
организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на
регионалните картотеки на медицинските експертизи (ДВ, бр. 47 от 2005 г.).
(3) За насочване към ТЕЛК ЛКК съставя медицински протокол и прилага съответната медицинска
документация във вид и обем съгласно приложения № 6 и 7 към Наредба № 40 за определяне на
основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
(4) Пациентът представя в регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ)
медицинския протокол по ал.3, придружен от молба и съответната медицинска документация.

(5) Когато се прецени, че представеният протокол не е достатъчно изчерпателен съгласно
приложения № 6 и 7 на Наредбата за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК, регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) е в правото си да
го върне на съответната ЛКК за допълнителни такива.
(6) При необходимост ЛКК назначава допълнителни изследвания или консултации по
определения с чл. 66, ал. 4 ред. '
Чл. 69. (1) Дейността на лечебното заведение, свързана с изясняването и уточняването на здравословното състояние на лицата и с подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) се осигурява от НЗОК. По писмено назначение па ТЕЛК или НЕЛК, ОПЛ издава па ЗЗОЛ съответните направления за извършване па поисканите—допълнителни—високоспециализираии—и—скъпоструващи—медико диагностични изследвания, свързани о процеса па медицинската експертиза.
(2) В случай, че за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността, в частта
подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК (НЕЛК) са необходими:
1. прегледи и консултации със съответен специалист - ОПЛ или лекаря -специалист или
ЛКК издават на ЗЗОЛ «Талон за МЕ» бл. МЗ-НЗОК №6);
2. специализирали меднко-диагиостични изследвания (СМДИ) - ОПЛ или лекаря -
специалист или ЛКК издава на ЗЗОЛ "Направление за медико-диагностична дейност (бл.МЗ-
НЗОК №4);
3. високоспециализпрани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) - специалистът или
ЛКК издава на ЗЗОЛ "Направление за медико-диагностични изследвания (бл.МЗ-НЗОК №4);
4. високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) - лекаря -специалист или ЛКК
издава «Медицинско направление за ВСМД» (бл.МЗ-НЗОК №3а). ОПЛ издава «Медицинско
направление за ВСМД» (бл.МЗ-НЗОК №3а) само за ВСМД от пакет «Анестезиология и
интензивно лечение»;
(3) Преосвидетелстването се осъществява както по искане на освидетелстваното лице, така
и по преценка на ТЕЛК (НЕЛК). За нуждите на преосвидетелстването, лечебните заведения
осъществяват дейност по реда, описан по-горе и регламентиращ процеса па освидетелстване
по НРД 2006 г.
(4) При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) (за освидетелстване или преосвидетелстване) лечебните заведения осъществяват дейност (медицински консултации, изследвания и издават документи) съобразно конкретните заболявания и в обхват, регламентирани в приложения №6 и №7 към член единствен на Наредба №40 от 2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
(5) След постъпване на нзискуемнте документи в ТЕЛК или НЕЛК, по тяхно писмено назначение, ОПЛ издава на ЗЗОЛ «Медицинско направление за ВСМД» (бл.МЗ-НЗОК №3а) за
извършване на поисканите допълнителни вмсоко-специализирани и скъпоструващи медико-диагнотични изследвания и свързано с процеса на медицинската експертиза.
Глава тринадесета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ОБМЕНА НА
ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 70. (1) Изпълнителите на медицинска или стоматологична дентална помощ са задължени да събират, поддържат, съхраняват и предоставят информация на хартиен и/ш» електронен носител в опре.имен от НЗОК формат за работа и отчитане на ИМП пред съответната РЗОК за извършената от тях дейност в полза на ЗЗОЛ.
(2) Обемът и видът на информацията по ал. 1 се използва за изграждане и поддържане на регистрите на НЗОК по чл. 63, т. 1 и 2 ЗЗО и НРД.
Чл. 71. Обемът и видът на предоставяната информация са определени в НРД, като се спазват реквизитите на установените в този договор документи.
Чл. 72. (1)


ЗАКОН за бюджета на НЗОК внесен от БЛС иБЗС
П Р О Е К Т О З А К О Н внесен ат МС
УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА С ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК НА НЗОК
Проект на НЗОК за нов НРД2007 отхвърлен категорично от БЛС
POKANA_obshto sabranie
Във връзка с чл.9 ал.3 т.1 от Устава на ССЛБ и по инициатива на УС на „Сдружение на семейните...
Още... Vesela Koleda
Уважаеми колеги,нека запазим доброто в сърцата си,магията и привилегията да помагаме,най-вече да...
Още... POKANA_obshto sabranie
Във връзка с чл.9 ал.3 т.1 и т.2 от Устава на ССЛБ и по инициатива на УС на „Сдружение на...
Още...

АРХИВ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ по застраховки професионална отговорност и критични заболявания за 2015 г. за членовете на РК на БЛС Бургас
Всички фирми
ПРИ НЕПОДПИСВАНЕ НА НРД 2008 МЕЖДУ БЛС И НЗОК И СЛУЖЕБНО ЕДНОЛИЧНО ПРИЕМАНЕ ОТ СТРАНА НА КАСАТА НА ЦЕНИ, ОБЕМИ И УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ДОГОВОРИ, ЩЕ ГИ ПОДПИШЕТЕ ЛИ?

Ще подпиша без условия
Ще подпиша, но ще стачкувам
Няма да подпишаВиж резултатите

Проверка на осигурителен статус на пациента12.11.2007
ЗАКОН за бюджета на НЗОК внесен от БЛС иБЗСОще...

12.11.2007
П Р О Е К Т О З А К О Н внесен ат МСОще...

11.04.2007
УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА С ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК НА НЗОКОще...
За колегията | Борд | Контакти | Помощ
©2005 Регионална Лекарска Колегия Бургас     Дизайн "КаК?"